Фев 122013
 

78.1.Документальна позапланова перевірка здійснюється за наявності хоча б однієї з таких обставин: { Абзац перший пункту 78.1 статті

78 із змінами, внесеними згідно із Законом N 4834-VI ( 4834-17 ) від 24.05.2012 }

78.1.1. за наслідками перевірок інших платників податків або отримання податкової інформації виявлено факти, що свідчать про можливі порушення платником податків податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби, якщо платник податків не надасть пояснення та їх документальні підтвердження на обов’язковий письмовий запит органу державної податкової служби протягом 10 робочих днів з дня отримання запиту;

78.1.2. платником податків не подано в установлений законом строк податкову декларацію або розрахунки, якщо їх подання передбачено законом;

78.1.3. платником податків подано органу державної податкової служби уточнюючий розрахунок з відповідного податку за період, який перевірявся органом державної податкової служби;

78.1.4. виявлено недостовірність даних, що містяться у податкових деклараціях, поданих платником податків, якщо платник податків не надасть пояснення та їх документальні підтвердження на письмовий запит органу державної податкової служби протягом десяти робочих днів з дня отримання запиту;

78.1.5. платником податків подано в установленому порядку органу державної податкової служби заперечення до акта перевірки або скаргу на прийняте за її результатами податкове повідомлення-рішення, в яких вимагається повний або частковий перегляд результатів відповідної перевірки або скасування прийнятого за її результатами податкового повідомлення-рішення у разі,коли платник податків у своїй скарзі (запереченнях) посилається на обставини, що не були досліджені під час перевірки, та об’єктивний їх розгляд неможливий без проведення перевірки. Така перевірка проводиться виключно з питань, що стали предметом оскарження;

78.1.6. виключено;

78.1.7. розпочато процедуру реорганізації юридичної особи (крім перетворення), припинення юридичної особи або підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця, порушено провадження у справі про визнання банкрутом платника податків або подано заяву про зняття з обліку платника податків;

78.1.8. платником подано декларацію, в якій заявлено до відшкодування з бюджету податок на додану вартість, за наявності підстав для перевірки, визначених у розділі V цього Кодексу, та/або з від’ємним значенням з податку на додану вартість, яке становить більше 100 тис. гривень. Документальна позапланова перевірка з підстав, визначених у цьому підпункті, проводиться виключно щодо законності декларування заявленого до відшкодування з бюджету податку на додану вартість та/або з від’ємного значення з податку на додану вартість, яке становить більше 100 тис. гривень; { Абзац другий підпункту 78.1.8 пункту 78.1 статті 78 із змінами, внесеними згідно із Законом N 4834-VI ( 4834-17 ) від 24.05.2012 }

78.1.9. щодо платника податку подано скаргу про ненадання таким платником податків податкової накладної покупцю або про порушення правил заповнення податкової накладної у разі ненадання таким платником податків пояснень та документального підтвердження на письмовий запит органу державної податкової служби протягом десяти робочих днів з дня його отримання;

78.1.10. виключено;

78.1.11. отримано судове рішення суду (слідчого судді) про призначення перевірки або постанову органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, слідчого, прокурора, винесену ними відповідно до закону;{ Підпункт 78.1.11 пункту 78.1 статті 78 в редакції Закону N 4652-VI ( 4652-17 ) від 13.04.2012 }

78.1.12. органом державної податкової служби вищого рівня в порядку контролю за діями або бездіяльністю посадових осіб органу державної податкової служби нижчого рівня здійснено перевірку документів обов’язкової звітності платника податків або матеріалів документальної перевірки, проведеної контролюючим органом нижчого рівня, і виявлено невідповідність висновків акта перевірки вимогам законодавства або неповне з’ясування під час перевірки питань, що повинні бути з’ясовані під час перевірки для винесення об’єктивного висновку щодо дотримання платником податків вимог законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби. Рішення про проведення документальної позапланової перевірки в цьому випадку приймається органом державної податкової служби вищого рівня лише у тому разі, коли стосовно посадових осіб органу державної податкової служби нижчого рівня, які проводили документальну перевірку зазначеного платника податків, розпочато службове розслідування або їм повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення; { Абзац другий підпункту 78.1.12 пункту 78.1 статті 78 із змінами, внесеними згідно із Законом N 4652-VI ( 4652-17 ) від 13.04.2012 }

78.1.13. у разі отримання інформації про ухилення податковим агентом від оподаткування виплаченої (нарахованої) найманим особам (у тому числі без документального оформлення) заробітної плати, пасивних доходів, додаткових благ, інших виплат та відшкодувань, що підлягають оподаткуванню, у тому числі внаслідок неукладення платником податків трудових договорів з найманими особами згідно із законом, а також здійснення особою господарської діяльності без державної реєстрації. Така перевірка проводиться виключно з питань, що стали підставою для проведення такої перевірки.

78.2. Обмеження у підставах проведення перевірок платників податків, визначені цим Кодексом, не поширюються на перевірки, що проводяться на звернення такого платника податків, або перевірки, що проводяться у межах кримінального провадження. { Пункт 78.2 статті 78 із змінами, внесеними згідно із Законом N 4652-VI ( 4652-17 ) від 13.04.2012 }

78.3. Працівникам податкової міліції забороняється брати участь у проведенні планових та позапланових виїзних перевірок платників податків, що проводяться органами державної податкової служби, якщо такі перевірки не пов’язані з веденням оперативно-розшукових справ або здійсненням кримінального провадження стосовно таких платників податків (посадових осіб платників податків), що знаходяться в їх провадженні. Перевірки платників податків податковою міліцією проводяться у межах повноважень, визначених законом, та в порядку, передбаченому Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність» ( 2135-12 ), Кримінальним процесуальним кодексом України ( 4651-17 ) та іншими законами України. { Пункт 78.3 статті 78 в редакції Закону N 4652-VI ( 4652-17 ) від 13.04.2012 }

78.4. Про проведення документальної позапланової перевірки керівник органу державної податкової служби приймає рішення, яке оформлюється наказом. Право на проведення документальної позапланової перевірки платника податків надається лише у випадку, коли йому до початку проведення зазначеної перевірки вручено під розписку копію наказу про проведення документальної позапланової перевірки.

78.5. Допуск посадових осіб органів податкової служби до проведення документальної позапланової виїзної перевірки здійснюється згідно із статтею 81 цього Кодексу. Документальна позапланова невиїзна перевірка здійснюється у порядку, передбаченому статтею 79 цього Кодексу.

78.6. Строки проведення документальної позапланової перевірки встановлені статтею 82 цього Кодексу.

78.7. Перелік матеріалів, які можуть бути підставою для висновків під час проведення документальної позапланової перевірки, та порядок надання платниками податків документів для такої перевірки встановлено статтями 83, 85 цього Кодексу.

78.8. Порядок оформлення результатів документальної позапланової перевірки встановлено статтею 86 цього Кодексу.

Фев 122013
 

Давайте теперь разберем какие бывают виды налоговых проверок:

 • Камеральная
 • Документальная:
  • плановая
  • внеплановая
  • выездная
  • невыездная
 • Фактическая
 • Камеральная — проверка, которая проводится в помещении налоговой и исключительно на основании данных указанных в налоговых декларациях (расчетах) налогоплательщиков.
 • Документальная — проверка, основной целью которой является контроль налоговыми органами за тем, своевременно и правильно ли налогоплательщик рассчитывает и платит налоги (связанные, например, с основной деятельностью, валютными операциями, трудовым законодательством) Документальная проверка проводится на основании: налоговых деклараций статистической и финансовой отчетности регистров бухгалтерского и налогового учёта первичных документов информации, полученной от других налогоплательщиков
  • Документальная плановая — проверка, которая проводится в соответствии с планом-графиком проверок.
  • Документальная внеплановая — проверка, которая проводится в случае возникновения хотя бы одного обстоятельства, указанного в ст.78 НКУ ( Стаття 78. Порядок проведення документальних позапланових перевірок ).
  • Документальная внеплановая невыездная электронная — проверка, которая проводится на основании заявления, поданного плательщиком налога с незначительной степенью риска, определенного в п.77.2, ст.77 НКУ. Такое заявление подается за 10 календарных дней до ожидаемого начала проверки. Документальная выездная проверка проводится по месту нахождения плательщика налогов.
  • Документальная невыездная — проверка, которая проводится в помещении налоговой службы.

logo-gnaОсобое внимание стоит уделить «фактической проверке», поскольку это одна из возможностей для проведения налоговой любых проверок, без уведомления либо получения разрешения суда.

 • Фактическая проверка — проводится по месту фактического осуществления деятельности налогоплательщика, а также по месту нахождения хозяйственных и прочих объектов права собственности плательщика налогов.

Фактическая проверка осуществляется без предупреждения плательщиков налогов. Причиной для такой проверки может служить косвенные доказательства того, что существуют возможные нарушения налогового законодательства. Обычно такие непрямые доказательства налоговая получает в ходе проверок, либо полученных заявлении от других компаний или физических лиц (в том числе, предпринимателей).

Плательщику налога запрещается не пускать сотрудников налоговой на объект осуществления проверки, за исключением случаев в которых налоговики не предоставили служебное удостоверение и копию приказа о проведении проверки.

Разумеется, что для успешного проведения оперативной проверки, налоговики наверняка постараются и обеспечат себя наличием полной «боевой амуниции»: копией приказа о инициации проверки и оригиналом служебного удостоверения.

Несмотря на всяческие заверения и обещания «вышестоящих», текущий Налоговый Кодекс имел, имеет и будет иметь… большой инструментарий всяческих «зацепок» для инициации налоговой проверки, в любое удобное для налоговой администрации время.

Как быть? И что делать?

Самостоятельно изучать первоисточники: законы и факты, а не чьи либо домыслы или пожелания. И не нужно опасаться, что Вы в чем-то не разберетесь или что-либо не поймете. На все требуется время, и на понимание в том числе. А полагаться, все таки, будет надежнее на собственные знания, опыт и интуицию, чем на мнения авторитетных «экспертов».

И не забывайте осуществлять, пускай небольшие, но регулярные инвестиции. А что же касается приобретения банковских металлов, сейчас также не самое плохое время.

(Вернуться к статье «Борьба Противоположностей»)

Янв 232013
 

Державна податкова служба у м. Києва ДПС повідомляє:

що ставки єдиного податку для суб’єктів господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності передбачені положеннями Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. №2755 та становлять:

 • для першої групи – 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року;
 • для другої групи – 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

Статтею 8 Закону України від 06.12.2012 року №5515-VI «Про Державний бюджет України на 2013 рік» розмір мінімальної заробітної плати на 1 січня 2013 року установлено 1147 гривень.

Таким чином, у 2013 році розмір сплати єдиного податку для суб’єктів господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності становить:

 • для першої групи – 114,70 грн. на місяць;
 • для другої групи – 229,40 грн. на місяць.

Державна податкова служба України

Окт 102012
 

РОЗДІЛ IV. ПОДАТОК НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

Стаття 162. Платники податку

162.1. Платниками податку є:

162.1.1. фізична особа — резидент, яка отримує доходи як з джерела їх походження в Україні, так і іноземні доходи;

162.1.2. фізична особа — нерезидент, яка отримує доходи з джерела їх походження в Україні;

162.1.3. податковий агент.

Стаття 163. Об’єкт оподаткування

163.1. Об’єктом оподаткування резидента є:

163.1.1. загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід;

163.1.2. доходи з джерела їх походження в Україні, які остаточно оподатковуються під час їх нарахування (виплати, надання);

Стаття 164. База оподаткування

…164.2. До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включаються:

164.2.18. дохід, отриманий платником податку за зданий (проданий) ним брухт чорних та/або дорогоцінних металів, крім доходу, отриманого за брухт дорогоцінних металів, проданий Національному банку України.

Під час виплати доходів за зданий (проданий) платником податку брухт чорних та/або дорогоцінних металів особа, яка його закуповує, вважається податковим агентом та зобов’язана утримати податок із суми такої виплати за ставкою, встановленою цим розділом;
{Пункт 164.2 статті 164 доповнено новим пунктом 164.2.18 згідно із Законом N 4238-VI (4238-17) від 22.12.2011}

Стаття 165. Доходи, які не включаються до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу

165.1. До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включаються такі доходи:
…165.1.25. Сума доходу, отримана платником податку за здану (продану) ним вторинну сировину та побутові відходи, за брухт дорогоцінних металів, проданий Національному банку України;
{Підпункт 165.1.25 пункту 165.1 статті 165 в редакції Закону N 4238-VI (4238-17) від 22.12.2011}
…165.1.51. доходи від операцій з валютними цінностями (крім цінних паперів), пов’язаних з переходом права власності на такі  валютні цінності, за виключенням доходів, оподаткування яких прямо передбачено іншими нормами цього розділу;
{Пункт 165.1 статті 165 доповнено підпунктом 165.1.51 згідно із Законом N 4834-VI (4834-17) від 24.05.2012}

Стаття 167. Ставки податку

167.1. Ставка податку становить 15 відсотків бази оподаткування щодо доходів, нарахованих (виплачених, наданих) (крім випадків, визначених у пунктах 167.2 — 167.5 цієї статті), у тому числі, але не виключно у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які нараховуються (виплачуються, надаються) платнику у зв’язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами; виграшу в державну та недержавну грошову лотерею, виграш гравця (учасника), отриманий від організатора азартної гри. {Абзац перший пункту 167.1 статті 167 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3609-VI (3609-17) від 07.07.2011; в редакції Закону N 4661-VI (4661-17) від 24.04.2012}

Якщо база оподаткування, яка визначена з урахуванням норм пункту 164.6 статті 164 цього розділу щодо доходів, зазначених в абзаці першому цього пункту, в календарному місяці перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року, до суми такого перевищення застосовується ставка 17 відсотків. {Абзац другий пункту 167.1 статті 167 в редакції Закону N 4661-VI (4661-17) від 24.04.2012}

Стаття 14. Визначення понять

…14.1.247. торгівля валютними цінностямиоперації, пов’язані з переходом права власності на національну валюту України, іноземну валюту, платіжні документи та інші цінні папери, виражені у національній валюті України, в іноземній валюті або банківських металах, банківські метали;

Окт 102012
 

Стаття 196. Операції, що не є об’єктом оподаткування ПДВ

196.1. Не є об’єктом оподаткування операції з:

196.1.4. обігу банківських металів, інших валютних цінностей (крім банкнот і монет, що використовуються для нумізматичних цілей, а також іноземних монет з дорогоцінних металів, базою оподаткування яких є продажна вартість); випуску, обігу та погашення лотерейних білетів державних грошових лотерей, інших документів, що засвідчують право участі в державних грошових лотереях; виплати грошових виграшів (призів) і грошових винагород; постачання негашених поштових марок України, конвертів або листівок з негашеними поштовими марками України, крім колекційних марок, конвертів чи листівок для філателістичних потреб, базою оподаткування яких є продажна вартість;
{Підпункт 196.1.4 пункту 196.1 статті 196 із змінами, внесеними згідно із Законом N 4238-VI (4238-17) від 22.12.2011}…

Авг 302012
 

В большинстве экономически развитых странах, малый и средний бизнес составляют основу экономики, и, по идее, должен бы быть таковой основой и в Украине, но это только по идее…

Рейтинг Мирового Банка, который включает 183 страны, утверждает, что по удобству ведения бизнеса Украина занимает 152 место (в 2011г. было 149 место), а по оплате налогов — 181 место.

Продолжить чтение »

Авг 092012
 

Сборы в школу

В Киеве открылись первые «Школьные базары». По оценкам многих родителей, цены, относительно прошлогодних, выше на 15-20%. Все мы прекрасно понимаем, дети за лето вырастают, и всю школьную экипировку необходимо приобретать каждый год… а правительственные институты упорно твердят о нулевой инфляции.

… и снова про дефляцию

Как мы уже писали, г-н Азаров 24.07.2012 года высказал утверждение, что в июле будет дефляция. Так оно, собственно, и стало, госстат подтверждает уровень дефляции в 0,2%. Так что, похоже, «комсомол ответил «есть!». Продолжить чтение »

Фев 072012
 

Форма налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах (податкова декларація про майновий стан і доходи) и инструкция по ее заполнению утверждены Минфином Украины 07.11.2011.

Продолжить чтение »

Дек 312011
 

Что нас ждет в Новом году?

Хочется верить, что выход — он, все таки, есть, несмотря на то, что многое из происходящего в нашей стране да и в мировых масштабах, скорее говорит о том, что ожидать процветания и стабильности не приходится. И на ближайшее будущее это будет нормой, как ни прискорбно это утверждать. И сейчас задача номер один — на некоторое время забыть о сверхприбылях и высокодоходных инвестициях, и сконцентрироваться на удержании/сбережении того, что у нас уже имеется. Продолжить чтение »

Сен 192011
 

По запросу народного депутата Святослава Олейника Государственная регистрационная служба подготовила ответ. То, что в нем содержится — совершенно не утешительно, и со статистикой не поспоришь…

Продолжить чтение »